Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DB SCHILDERSBEDRIJF gedeponeerd bij de KvK Gooi en Eemland onder nummer: 32171019

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer

Opdrachtnemer: DB Schildersbedrijf ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 32171019

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer

Werk: de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen werkzaamheden en door de Opdrachtnemer geleverde materialen.

ARTIKEL 2 - WERKINGSSFEER

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tenzij daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.

ARTIKEL 3 - AANBOD

 1. Een aanbod voor het Werk door Opdrachtnemer wordt schriftelijk gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken, en is geldig gedurende 30 dagen na dagtekening.

 2. Het aanbod omvat in elk geval een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.

 3. Het aanbod vermeldt indien mogelijk het tijdvak waarop met het Werk zal worden begonnen, een aanduiding van de duur van het werk, en vermoedelijke datum van oplevering.

 4. Bij elk aanbod wordt een exemplaar van deze algemene voorwaarden gevoegd.


ARTIKEL 4 - TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van het aanbod door Opdrachtgever.


ARTIKEL 5 – ANNULEREN VAN DE OVEREENKOMST

 1. Bij annulering van de Overeenkomst door Opdrachtgever en nemer gelden de volgende bepalingen:

 1. Indien Opdrachtnemer ten tijde van de annulering de voor het Werk genoemde materialen heeft besteld dan is Opdrachtgever tevens gehouden die materialen aan Opdrachtnemer te vergoeden.


 

ARTIKEL 6 - VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

 1. Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer in de gelegenheid het Werk te verrichten door:

 1. de werkruimten en vensterbanken vóór aanvang van het Werk leeg te maken en gedurende de uitvoering van het Werk leeg te houden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan zaken in of op de werkruimten en vensterbanken;

 2. tijdig, doch in elk geval vóór aanvang van het Werk, te beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het Werk te verschaffen gegevens;

 3. Opdrachtnemer aansluitingsmogelijkheden voor

energie en water ter beschikking te stellen;

 1. ervoor te zorgen dat, indien derden door Opdrachtgever zijn ingeschakeld, de door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het Werk van Opdrachtnemer behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het Werk daarvan geen vertraging ondervindt. Bij vertraging zal Opdrachtgever Opdrachtnemer daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

 1. Indien de aanvang of de voortgang van het Werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient Opdrachtgever de daarmee verband houdende schade en kosten aan Opdrachtnemer te vergoeden, tenzij deze omstandigheden hem niet kunnen worden toegerekend.

 2. Opdrachtgever is voorts jegens Opdrachtnemer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door:

- onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

- onjuistheden in de door Opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;

- gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

- gebreken in materialen of hulpmiddelen die door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

ARTIKEL 7 - MEER- EN MINDERWERK

 1. Bij meer- of minderwerk zal een aparte overeenkomst worden gesloten voordat het werk dat daarop betrekking heeft wordt uitgevoerd.

 2. Opdrachtgever en Opdrachtnemer komen bij voorbaat overeen dat, indien na aanvang van het Werk houtrot wordt geconstateerd, herstel daarvan meerwerk is.

 3. Indien Opdrachtgever kiest voor andere materialen dan tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn afgesproken en die materialen door Opdrachtnemer zijn besteld, dan komen de kosten van de bestelde materialen voor rekening van Opdrachtnemer. Hiervoor is geen aparte overeenkomst vereist.


ARTIKEL 8 - OVERMACHT

 1. Wordt de uitvoering van het Werk voor één der partijen tijdelijk onmogelijk, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.

 2. Wordt de uitvoering van het Werk voor één der partijen blijvend onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is de wederpartij gerechtigd die uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten.


ARTIKEL 9 - OPLEVERING

 1. Het Werk is correct en volledig opgeleverd wanneer Opdrachtnemer aan Opdrachtgever heeft meegedeeld dat het Werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard.

 2. Het Werk wordt tevens als correct en volledig opgeleverd beschouwd indien:


ARTIKEL 10 - DE EINDAFREKENING

 1. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de Opdrachtnemer bij Opdrachtgever de eindafrekening in.

 2. De eindafrekening geeft een omschrijving van de werkzaamheden, uitgesplitst naar de oorspronkelijke opdracht, en van het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.


ARTIKEL 11 - BETALINGSVERPLICHTING

 1. Elke factuur heeft een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

 2. Bij niet tijdige betaling in Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd over het niet betaalde bedrag tot de dag van ontvangst van het verschuldigde.

 3. Indien Opdrachtgever met de betalingsverplichting in verzuim is, dan is Opdrachtnemer gerechtigd het Werk op te schorten totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden. Opdrachtnemer is dan daarnaast bevoegd tot invordering over te gaan van het aan hem toekomende bedrag. De daaraan in redelijkheid verbonden buitengerechtelijke kosten, met een minimum van € 500,=, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 4. Onverminderd het bepaalde heeft Opdrachtnemer recht op volledige schadevergoeding.

 5. Opdrachtnemer blijft eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.


ARTIKEL 12 - GARANTIE

 1. Opdrachtnemer garandeert dat eventuele gebreken in het Werk na oplevering gedurende de hierna te noemen perioden kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen verband houdt met het Werk.

 2. Garantie buiten schilderen

De ondernemer garandeert dat het uitgevoerde buitenschilderwerk:

 1. voldoende bescherming zal bieden tegen aantasting door weersinvloeden;

 2. voldoende bescherming zal bieden doordat het toegepaste verfsysteem aan de ondergrond gehecht zal blijven en niet op een voor de ondergrond schadelijke wijze zal verweren;

 3. wordt aangebracht met behulp van het correcte applicatiesysteem en/of materialen volgens de voorschriften van de fabrikant.

De garantie wordt gegeven op het uitgevoerde buitenschilderwerk bij:

 1. transparante beitsen;

en transparante vernissen: voor een periode van twee jaar;

 1. dekkende water gedragen verf;

dekkende vochtregulerende verf;

dekkende beits;

dekkende high solide verf;

dekkende traditionele verf:

voor een periode van drie jaar;

 1. dekkende gesiliconiseerde verf:

De garantie wordt gegeven oor een periode van vier jaar.

 1. Garantie binnen schilderen

Opdrachtnemer garandeert dat het uitgevoerde binnen schilderwerk:

 1. voldoende bescherming zal bieden doordat het toegepaste verfsysteem aan de ondergrond gehecht zal blijven en niet op een voor de ondergrond schadelijke wijze zal verweren;

 2. wordt aangebracht met behulp van het correcte applicatiesysteem en/of materialen volgens voorschriften van de fabrikant.

De garantie wordt gegeven voor een periode van vier jaar.

 1. De garantie heeft bij buiten schilderen én binnen schilderen geen betrekking op de werking van hout.


ARTIKEL 13 - AANSPRAKELIJKHEID

 1. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor zaak-, letsel- of vermogensschadeschade (waaronder begrepen gevolgschade) die het gevolg is van het handelen en/of nalaten door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

 2. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor vermogensschadeschade (waaronder begrepen gevolgschade) is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, met een maximum van € 2.500,=.


ARTIKEL 14 – BEVOEGDE RECHTER EN TOEPASSELIJK RECHT

 1. Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Utrecht.

 2. Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Ondernemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Powered by webXpress